چرا فیل از موش میترسد

۱۳۹۹/۵/۲۳

خیلی جاها شنیدیم که فیل با آن عظمت و شش تن وزن از یک موش صد گرمی یا یک مورچه ی کوچک میترسد !

چرا فیل از موش میترسد
یعنی اگر یک موش را پیش یک فیل ببریم فیل فرار میکند یا اگر نتواند فرار کند از ترس سکته میکند و میمیرد
یعنی یک موش به راحتی میتواند یک فیل را از پا درآورد !
اما آیا این موضوع واقعیت دارد ؟
جواب این است که ، خیر فیل ها هیچوقت هیچ ترسی از هیچ موشی یا مورچه ای نداشته اند ، شاید انسان ها از موش بترسند ولی هیچ پستان دار بزرگتر از موشی نیست که از جونده ای کوچک و بی دفاع مثل موش بترسد
بار ها این آزمایش انجام شد است که یک موش را در قفس یک فیل انداخته اند و فیل اصلا هیچ واکنشی نشان نداده است
فیل ها هرگز نمیترسند که موش وارد خرطوم آنها شود ، اول اینکه موش اصلا خودش وارد خرطوم فیل نمیشود ! دوم اینکه اگر یه موش بخواهد این کار را بکند فیل با آن عظمت کافی است یک باز دم موش را به فرسنگ ها آنطرف تر پرتاب کند !
این موضوع احتمالا حاصل تضاد میان اندازه ی این دو حیوان است که عده ای برای زیبایی ادبی نوشته هایشان از آن استفاده کرده اند

..