آیا فیل ها یکدیگر را در آغوش می گیرند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

آیا فیل ها یکدیگر را در آغوش می گیرند؟
طبق تحقیقات انجان شده، فیل ها هم وقتی که دوست خود را ناراحت و در شرایط سختی می بینند، یکدیگر را بغل می کنند.
فیل ها با قرار دادن خرطوم خود در دهان یکدیگر این کار را انجام می دهند. آنها این کار را برای آرام کردن فیلی که احساس ناراحتی و یا عصبانیت می کند، انجام می دهند.
این بدین معنی است که فیل ها هم همانند انسان ها احساس سایر هم نوعان خود را درک می کنند.

..