آیا فیل ها انسان هایی را که با آنها ارتباط داشته اند، به خاطر می آورند؟

۱۳۹۹/۵/۱۶

بله فیل ها اشخاص را به خاطر می آورند، خصوصا افراد مهربان و همینطور کسانی که با آنها بد رفتاری کرده اند.
در واقع فیل ها نوعی زنگ خطر در مورد «انسان ها» دارند که از آن به عنوان راهی برای هشدار دادن به بقیه اعضای خانواده شان استفاده می کنند.

آیا فیل ها انسان هایی را که با آنها ارتباط داشته اند، به خاطر می آورند؟

..