چه حیواناتی فیل را شکار می کنند؟

۱۴۰۰/۹/۳۰

فیل ها به دلیل جثه و گله های تنگشان که حمله شکارچیان را سخت می کند به عنوان بدون شکارچی طبیعی در طبیعت طبقه بندی می شوند. با این حال، بچه فیل ها مستعد شکار شدن هستند و تا سه سال در گروه خانواده می مانند.
انسان و عوامل زیست محیطی بزرگترین تهدید برای فیل ها هستند. دو گونه شناخته شده فیل ها فیل آسیایی است که در معرض خطر انقراض قرار می گیرد و فیل آفریقایی که به عنوان آسیب پذیر در معرض خطر طبقه بندی می شود.
شکارچیانی مانند شیرها، ببرها، کفتار و سگ های وحشی تمایل دارند فقط فیل های جوان، ضعیف یا آسیب دیده را هدف قرار دهند.


elephant-predators
..