فیل ها چگونه میخوابند؟

۱۴۰۰/۹/۲۲

فیل ها می توانند هم دراز کشیده و هم ایستاده بخوابند. کارشناسان می گویند فیل ها در طبیعت بیشتر در حالت ایستاده می خوابند، زیرا حرکت آنها راحت تر است. دلیل دیگر این است که از آنجایی که فیل ها حیوانات سنگینی هستند، دراز کشیدن ممکن است به برخی از اندام های آنها آسیب برساند.
با این حال، فیل هایی که در اسارت هستند گاهی اوقات ترجیح می دهند دراز بکشند تا بخوابند. با توجه به این واقعیت که فیل ها معمولاً فقط حدود 5 تا 30 دقیقه در هر بار می خوابند و همیشه در حال حرکت هستند، آنها تمایل دارند در حین چرت زدن از روی راحتی، ایستاده بمانند. ایستادن آنها را نیز کمتر در برابر شکارچیان آسیب پذیر می کند.


how-do-elephants-sleep

..